Wat is Zeggetis?

Op basis van de resultaten van de voorbije inspraakmomenten en het bestuursakkoord heeft het bestuur twaalf beleidsdoelstellingen bepaald. Die vormen de basis voor de verdere acties die alle stadsdiensten zullen uitwerken.

De beleidsdoelstellingen:

 • Geel past het STOEP principe toe voor vlotte, veilige en leesbare wegen.

Duurzame mobiliteit volgens het STOEP principe betekent dat je het gebruik van volgende vervoersmiddelen aanmoedigt in deze volgorde: (1) stappen – te voet, (2) trappen – met de fiets, (3) openbaar vervoer – met de trein, tram, bus of metro, (4) met een elektrische (deel)wagen, (5) personenwagen – met een conventionele wagen. De wegen moeten zo aangelegd zijn dat de zachte weggebruiker in een aantal gevallen voorrang krijgt op het gemotoriseerd verkeer en dat de weginrichting dit duidelijk maakt. Hierbij horen ook beter bereikbare en minder doorrijdbare stads- en dorpskernen. Er is aandacht nodig voor een betere doorstroming op de gewestwegen, met extra aandacht voor de kruispunten.

 • Geel creëert openbare ruimten met een nieuw evenwicht tussen gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde.

Gebruikswaarde betekent dat onze openbare ruimte veilig is en uitnodigt tot meer sociaal contact. Toekomstwaarde betekent dat we onze openbare ruimte verzorgd, groen en klimaatbestendig aanleggen. We gebruiken meer onderhoudsarm groen bij de aanleg van openbare ruimten. Belevingswaarde wil zeggen dat de openbare ruimte uitnodigt om er meer naar toe te gaan en te blijven omdat ze aantrekkelijk is.

 • Geel maakt wonen leefbaar en betaalbaar.

We mengen op ons grondgebied meerdere functies en woonvormen. Een functie is bijvoorbeeld wonen, werken, handel, recreatie,… Een woonvorm is bijvoorbeeld een eengezinswoning, meergezinswoning, kangoeroewoning, assistentiewoning,… Deze variatie stemmen we af op de context en omgeving. We verhogen in samenwerking met partners het aantal sociale woningen.

 • Geel verhoogt de samenhang en de continuïteit van de zorg.

Barmhartige stad betekent vandaag dat we toonaangevend blijven voor laagdrempelige en kwaliteitsvolle zorg door samenwerking met alle zorgpartners en -instellingen. We reageren niet alleen op een zorgvraag maar gaan ook actief op zoek naar mensen die hulp nodig hebben. We bekijken een zorgvraag vanuit verschillende invalshoeken en voorkomen onderbrekingen in de zorg.

 • Geel creëert randvoorwaarden om de armoede te verminderen.

We realiseren een daling van de armoedecijfers in het algemeen en van de kinderarmoede in het bijzonder. We geven kansen aan iedereen om maximaal te participeren aan de samenleving, zonder te veel vanuit een bijzondere doelgroep aanpak te werken.

 • Geel creëert een levendig centrum met veerkrachtige handel.

We geven ondersteuning en maken middelen vrij voor onze Geelse ondernemer in het centrum en de deeldorpen. We verminderen leegstand. We brengen meer flexibiliteit in het aanbod en grootte van winkels. Ook vernieuwende concepten geven we alle kansen. We organiseren in de stad- en dorpskernen activiteiten die veel volk aantrekken. We beperken de negatieve gevolgen van veranderende omgevingsfactoren (e-commerce, wegenwerken, …) voor onze ondernemer.

 • Geel ondersteunt een sterk en divers onderwijsaanbod dat kansen biedt voor innovatie.

Ons onderwijsaanbod in Geel wordt minstens behouden en mogelijk uitgebreid of geharmoniseerd, over alle netten en leeftijden heen. Hierbij besteden we ook aandacht aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hiervoor gaan we in dialoog met alle mogelijke partners. We bekijken op welke manieren we innovatie kunnen aanmoedigen.

 • Geel organiseert een toegankelijke dienstverlening die de inwoners versterkt.

Het dienstverleningsconcept is gebaseerd op de volgende principes: laagdrempelig/toegankelijk, vraaggestuurd, transparant, geïntegreerd, beschermd, kostenefficiënt en gericht op zelfredzaamheid van onze burgers, maar met blijvende begeleiding als het moet. We passen deze principes toe op al onze dienstverlening. Hiermee bedoelen we niet alleen de klassieke klantencontactcentra, maar ook als we infrastructuur aanleggen, zorg en hulp verlenen, evenementen organiseren, vergunningen afleveren, … We organiseren onze dienstverlening nog meer kostenefficiënt en financieren ze door een evenwichtige samenstelling van belastingen, retributies en andere inkomsten. We geven onze interne organisatie (ICT, personeel, financiën en communicatie) zo vorm dat we dit mogelijk maken.

 • Geel ontwikkelt attractieve en levendige stads- en dorpskernen.

We investeren in een beheerste en doelgerichte stadsontwikkeling die de uitstraling van de stads- en dorpskernen fel verhoogt. Bijvoorbeeld stationsomgeving, Havermarkt, Ten Aard, Innovatiecampus,… Het aanbod van de vrijetijdsdiensten geeft mee invulling aan de aantrekkelijkheid en de levendigheid van onze stad.

 • Geel ondersteunt het verenigingsleven, de buurtinitiatieven en de vrijwilligers.

We blijven initiatieven van het verenigingsleven en vanuit de buurten en wijken maximaal aanmoedigen en ondersteunen. We organiseren een uniek aanspreekpunt waar vrijwilligers terecht kunnen voor advies en ondersteuning inzake de regelgeving. Dit is ook het punt waar iedereen terecht kan voor toeleiding naar een gepast vrijwilligerswerk. Hierbij passen we de principes van het dienstverleningsconcept toe.

 • Geel gaat de klimaatverandering tegen of beperkt de gevolgen ervan.

In het hele beleid houden we rekening met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We nemen deel aan bovenlokale initiatieven (bijvoorbeeld burgemeestersconvenant, fair trade gemeente, korte keten,…). Zo nemen we een voorbeeldrol op en sensibiliseren we onze inwoners.

 • Geel verhoogt de feitelijke en de ervaren veiligheid.

We investeren in goede relaties in een buurt of gemeenschap door preventie, sterke gemeenschapsopbouw, buurtzorg en buurtbemiddeling. We handhaven de veiligheid in evenwicht tussen rechten en plichten. Handhaven is niet alleen de verantwoordelijkheid van het veiligheidsapparaat maar een collectieve verantwoordelijkheid. We pakken alle vormen van hinder, overlast en overtredingen aan.

We willen graag weten wat jij belangrijk vindt. Wat moet de stad als eerste aanpakken? Denk je aan concrete oplossingen of acties om onze dienstverlening te verbeteren? Met welke acties kan jouw dienst bijdragen om van Geel een meer aantrekkelijke, levendige, duurzame, ondernemende, veilige, leefbare en zorgzame stad te maken?